Kvalitet

Kvalitets- och miljöpolicy

Häggenäs Auto – En Godkänd Bilverkstad
 
Godkänd Bilverkstad är en ny kvalitetsstandard för alla Sveriges verkstäder. Syftet är att säkerställa en sund konkurrens inom verkstadsbranschen och se till att de lagar, förordningar och krav som vår verksamhet berörs av också efterlevs. Genom att arbeta enligt Godkänd Bilverkstad skapar vi samtidigt ett systematiskt arbete inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö – frågor som vi anser är viktiga för både oss och er som kund.
 
Vi kontrolleras av oberoende tredje part 
 
Skillnaden mellan Godkänd Bilverkstad och andra kvalitetsstämplar inom verkstadsbranschen är att ett godkännande enligt standarden endast kan tilldelas av en oberoende tredje part. Det är med andra ord inte verkstaden själv som bedömer om det arbete man gör inom kvalitet, miljö och säkerhet känns tillräckligt och tillförlitligt. Därför kan du som kund känna dig extra trygg när du lämnar in din bil till en Godkänd Bilverkstad.
 
Godkänd Bilverkstad 
 
För oss är det självklart att stå bakom den nya branschstandarden, eftersom vi tror att upplysta kunder är bra kunder. Genom att bli mer transparenta och öppna med allt arbete som sker i både verkstaden och den övriga dagliga verksamheten skapar vi både förtroende och förståelse, samtidigt som risken för missförstånd minskar.
 
Vad innebär det för dig som kund? 
 
Vi blir bättre på frågor som rör kvalitet, miljö och säkerhet. Samtidigt vill vi att du ska känna pålitlighet, tydlighet och säkerhet när du lämnar in bilen till en Godkänd Bilverkstad. 
 
Pålitlighet: Bygger på god service och kompetens i att utföra arbetet. Vi följer de lagar, regler och rekommendationer som råder inom branschen. 
Tydlighet: Vi informerar alltid om vad som ingår i priset och går igenom arbetet som utförts. Du får alltid ett fysiskt eller digitalt nyckelkvitto. 
Säkerhet: Vi har tydliga rutiner och försäkringar för din bil. Vi främjar en hälsosam arbetsplats och tar ansvar för vår miljöpåverkan.
 

Meningen är att det dagliga arbetet ska genomsyras av omsorg om miljö, hälsa och kvalitet och att det upplevs som meningsfullt, ja faktiskt roligt, att arbeta hos oss. Bara så tror vi att den enskilde medarbetaren kan känna stolthet och vilja ta ett personligt ansvar.

Detta tydliggör vi i vår kvalitets- och miljöpolicy. Tanken med denna är att säkerställa att vi alla som arbetar på Häggenäs Automobile ständigt, ett steg i taget, förbättrar verksamheten, minskar miljöbelastningen och förebygger föroreningar. Våra solpaneler som levererar all el till företaget är ett exempel på detta.

Naturligtvis ska detta systematiska kvalitets- och miljöarbete också vara lönsamt. Bara så kan vi utvecklas, stärka företagets konkurrenskraft och skapa en framtid.

Vår kvalitets- och miljöpolicy sammanfattas så här.

Skapa ambassadörer

I varje möte ska kunden bli så nöjd att han eller hon berättar om oss och blir en ambassadör för Häggenäs Auto. Det betyder att vi ska utstråla trygghet, trovärdighet och tillgänglighet och att kunden ska känna sig sedd och betydelsefull. Just detta ska prägla oss i alla situationer där vi möter kunder och samarbetspartners. Bara så är vi verkligen på väg mot vårt mål.

Minska miljöbelastningen

Det dagliga arbetet på Häggenäs Auto ska präglas av samarbete mellan chefer och medarbetare samt gentemot leverantörer, myndigheter och branschorganisationer. Bara så kan vi vara säkra på vår belastning på miljön blir så liten som möjligt, att vi förebygger föroreningar och att miljöfarliga ämnen omhändertas och återvinns eller bearbetas med största möjliga hänsyn till miljön.

Överträffa lagstiftningen

Lagar och regler, bindande krav och förväntningar från utomstående är startpunkt för vårt kvalitets- och miljöarbete. En sorts lägstanivå. Bara så kan vi på Häggenäs Auto stolt möta våra kunder, samarbetspartners etc. och deras förväntningar på oss.

Ta ansvar

Alla på Häggenäs Auto är engagerade och tar ansvar för sitt arbete. Chefer leder arbetet genom att vara tydliga och synliga och alla anställda följer rutiner och regler och påtalar det som kan bli bättre. Bara så kan vi med stolthet och rak rygg säga att vi verkligen tar ansvar.

Fördela tydligt

Kvalitets- och miljöarbetet börjar med en tydlig ansvarsfördelning. Vi strävar framåt genom att ständigt bli bättre och vi följer regelbundet upp det vi kommit överens om. Bara så kan vi vara säkra på att det som blivit sagt verkligen blir gjort.

Kräv kompetens

Chefer och medarbetare ska alla ha kompetens för att kunna styra och bidra i kvalitets- och miljöarbetet. Var och en på sitt vis och inom sitt område. Samtidigt ställer vi höga krav på samarbetspartners och leverantörer. Bara så lever vi faktiskt upp till vår kvalitets- och miljöpolicy.

GDPR

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, kallad GDPR efter engelskans ”general data protection regulation” Vi använder dina personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat dig om eller som du har samtyckt till. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver, eller de som lagen kräver att vi samlar in. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om lagen kräver det eller om du har gett ditt godkännande. Du har exempelvis rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och i vissa fall kan du begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att få ut dina personuppgifter och du har också rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och hur vi använder dem.